Ψηφιοποιώντας την κατασκευή στην Ευρώπη: Πώς το PEACOC μπορεί να βοηθήσει!

Η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί μια σταθερά στην καθημερινή ζωή και σήμερα διαμορφώνει το παρόν και το μέλλον μας. Από το 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να θέσει σε εφαρμογή αυτόν τον ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών, προωθώντας και καινοτομώντας επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται με δίκαιους όρους σε μια ψηφιακή ενιαία αγορά, βοηθώντας παράλληλα την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να φτάσει στην ουδετερότητα του κλίματος [1]. 

Η ψηφιακή στρατηγική της ΕΕ [2] έχει ως στόχο να καταστήσει τον εν λόγω μετασχηματισμό έργο για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και θέτει ένα όραμα για την Επιτροπή να μετατραπεί σε ψηφιακά μετασχηματισμένη, εστιασμένη και βασιζόμενη στα δεδομένα διοίκηση έως το 2022:

 • ενεργώντας με βάση ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες χωρίς όρια, ενισχύοντας παράλληλα την
 • ασφάλεια στον κυβερνοχώρο· κατευθύνοντας προς ένα υγιές οικοσύστημα δεδομένων·
 • προωθώντας την ευκινησία, την καινοτομία και τη συν-δημιουργία· υπογραμμίζοντας τη
 • σημασία της διευκόλυνσης των δράσεων προς την κατεύθυνση της μετατροπής.

Για να επιτευχθεί η εν λόγω στρατηγική, πρέπει να λειτουργεί ένας ψηφιακός μετασχηματισμός:

 • μέσω της δέσμευσης στήριξης σε πολιτικό και διοικητικό επίπεδο·
 • επικεντρωμένος στους ανθρώπους και στις ανάγκες τους, ανεξάρτητα από τη σημασία των δεδομένων και της τεχνολογίας· 
 • ενθαρρύνοντας την καινοτομία των επιχειρηματικών μοντέλων (μέσω της δημιουργίας νέων προϊόντων και υπηρεσιών) και βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών (αύξηση της αποτελεσματικότητας και των αποτελεσμάτων μέσω της τεχνολογίας).

Αυτός ο ψηφιακός μετασχηματισμός υπάρχει σήμερα σε όλους τους κλάδους και τους παραγωγικούς τομείς και πρέπει να βρεθούν συγκεκριμένες ψηφιακές λύσεις:

 • να «παρέχει« χωρίς όρια, διαλειτουργικές, εξατομικευμένες, φιλικές προς το χρήστη, ψηφιακές υπηρεσίες από άκρο σε άκρο »[2]·    
 • να μετασχηματιστούν οι τρέχουσες διαχειριστικές και επιχειρηματικές διαδικασίες, εστιασμένες στην εμπειρία των χρηστών και στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των συγκεκριμένων οικονομικών τομέων, όπως η κατασκευαστική βιομηχανία.

Ο κατασκευαστικός κλάδος είναι ένας από τους σημαντικότερους και στρατηγικούς οικονομικούς τομείς, με σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό ρόλο στην παροχή καλών συνθηκών στέγασης, κτιρίων και υποδομών. Την τελευταία δεκαετία, καταβλήθηκαν προσπάθειες για την ενθάρρυνση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας του κατασκευαστικού τομέα [3]:

 • περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων πριν και κατά τη διάρκεια της κατασκευής (από το σχεδιασμό κτιρίων έως την κατασκευή υλικών) και καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των κτιρίων·  
 • Επί του παρόντος δοκιμάζεται με στόχο τη βιωσιμότητα και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής·
 • οι συνεχείς πρακτικές καινοτομίας στα δομικά προϊόντα μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη μιας πιο ανταγωνιστικής αγοράς.

Ωστόσο, ο κατασκευαστικός τομέας παρουσιάζει επίσης προκλήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη, καθώς εξακολουθεί να είναι μια συμβατική βιομηχανία όπου οι παραδοσιακές μέθοδοι και διαδικασίες συνήθως αναγνωρίζονται ως «φθηνότερες», «ευκολότερες» και «πιο αξιόπιστες».

Επιπλέον, είναι σημαντικό να:

 • διαδίδει επιτυχημένες πρακτικές και περιπτωσιολογικές μελέτες, με επίκεντρο τη βελτίωση της απόδοσης και τη μείωση του κόστους·
 • επικεντρώνεται στη σημασία της διαχείρισης στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαδικασίας·
 • εστιάζει σε εξατομικευμένες προσαρμοστικές στρατηγικές ηλεκτρονικού επιχειρείν, που περιλαμβάνουν συγκεκριμένα δεδομένα για κάθε πλαίσιο.

Το πρόγραμμα PEACOC - εξατομικευμένες ηλεκτρονικές επιχειρηματικές δραστηριότητες για τις ΜΜΕ αποσκοπεί στη στήριξη των ΜΜΕ σχετικά με αυτές τις ψηφιακές αλλαγές. Το PEACOC θα σχεδιάσει, θα αναπτύξει, θα δοκιμάσει, θα εφαρμόσει και θα διαδώσει ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (BMT) με βάση τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κατασκευαστικού τομέα, παρέχοντας στρατηγικές ηλεκτρονικού εμπορίου για την ενίσχυση των συνοριακών πωλήσεων και την υιοθέτηση εργαλείων ηλεκτρονικού επιχειρείν για τη βελτίωση απόδοσης και μείωση του λειτουργικού κόστους. Η εν λόγω μεθοδολογία κατάρτισης θα περιλαμβάνει μια σειρά ενοτήτων που θα αφορούν στοιχεία του κύκλου ζωής ηλεκτρονικού επιχειρείν, τα οποία συνήθως παρουσιάζουν βασικές διαδικασίες όπως η διαπραγμάτευση, η σύναψη συμβάσεων, η πληρωμή και η παράδοση, αλλά και οι υποστηρικτικές διαδικασίες, όπως η επικοινωνία, η προώθηση και η γενική υπηρεσία, μεταξύ άλλων.

Στο πλαίσιο της πρώτης δραστηριότητας PEACOC, πραγματοποιήθηκε μια επισκόπηση του ηλεκτρονικού εμπορίου στον κατασκευαστικό τομέα, συγκεντρώνοντας εθνικές πληροφορίες από τέσσερις χώρες του έργου (Ηνωμένο Βασίλειο, Πορτογαλία, Ελλάδα και Σλοβενία), αποδεικνύοντας τις μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου στις κατασκευαστικές εταιρείες και τη σημασία της ανάπτυξης συγκεκριμένων δράσεων κατάρτισης στο ηλεκτρονικό εμπόριο για τον τομέα.

Το PEACOC είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Erasmus+ πρόγραμμα της ΕΕ και συν-προωθείται από τη CIVIC - Civic Computing Limited (συντονιστής του έργου), IDEC - Άιντεκ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας Εκπαίδευση Ανώνυμη Εταιρία, Itecons - Instituτο de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para a Construção Energia Ambiente e Sustentabilidade, Atermon B.V. and CCIS - Gospodarska Zbornica Slovenije.

 

[1] European Commission, Shaping Europe’s digital future, (2020). https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_en.
[2] European Commission, A digitally transformed, user-focused and data-driven Commission, (2018). https://ec.europa.eu/info/publications/EC-Digital-Strategy_en.
[3] European Commission, Strategy for the sustainable competitiveness of the construction sector and its enterprises, (2012). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0433&from=EN.