Η IDEC είναι εταιρεία παροχής συμβουλών σε θέματα κατάρτισης που εδρεύει στο Πειραιά της Ελλάδας. Οι δραστηριότητές της συνίστανται σε κατάρτιση, παροχή συμβουλών σε θέματα διαχείρισης, διασφάλιση ποιότητας, αξιολόγηση και ανάπτυξη λύσεων ΤΠΕ, τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα. Η IDEC είναι ενεργή τα τελευταία 30 χρόνια στον τομέα των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Έχει μακρά εμπειρία στις Ευρωπαϊκές πολιτικές που αφορούν τη διά βίου μάθηση και συγκεκριμένα EQF, ECVET, Europass, EQAVET, την πιστοποίηση μη τυπικής και άτυπης μάθησης, και στις εθνικές μεταρρυθμίσεις των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Οι κύριοι τομείς εξειδίκευσής μας είναι: συμβουλευτική διαχείρισης, επιχειρηματικά σχέδια, επιχειρηματικότητα, ΜΜΕ, διαχείριση ποιότητας, πιστοποίηση, σχεδιασμός περιεχομένου εκπαίδευσης με βάση το ECVET, ανάπτυξη λογισμικού και πολυμέσων, εφαρμογές διαδικτύου, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ηλεκτρονικό επιχειρείν και ηλεκτρονικό εμπόριο.